ΑΡΧΙΚΗ NEA SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ελληνικά English
Κατηγορίες
Νέα Περισσότερα
bleft1
bleft2
Site Map
1055 - Expression #7 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'athensc1_acdbn.information.information_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

SELECT * FROM `information_group` JOIN `information_group_description` USING (`information_group_id`) JOIN `information` USING (`information_group_id`) WHERE `information_group_id` IN (1, 2, 4) and `information_group_description`.`language_id` = 4 GROUP BY `information_group_id`

[TEP STOP]